PROGRAMUL DE STUDII - CHIMIE MEDICALA

PROGRAMUL DE STUDII - CHIMIE MEDICALA

 

Domeniul: CHIMIE

Durata studiilor: 3 ani, cursuri de zi

Diploma de licență, titlul: CHIMIST in laboratoarele de analizemedicale

PROGRAM AUTORIZAT: conform avizului de autorizare 488/26.01.2018

 

Planul de invatamant 2019-2020

Planul de invatamant 2018-2019

 

      Competenţe profesionale:

C1. Operarea cu noţiuni de structură şi reactivitate a compuşilor chimici, biochimici şi farmaceutici.

C2. Determinarea compoziţiei, structurii şi proprietăţilor fizico-chimice a unor compuşi chimici, biochimici şi farmaceutici.

C3. Efectuarea în manieră autonomă a analizelor şi preparatelor biologice, biochimice şi microbiologice şi interpretarea rezultatelor.

C4. Abordarea interdisciplinară a unor teme din domeniile chimiei şi biochimiei.

C5. Urmărirea, adaptarea şi controlul proceselor chimice şi fizico-chimice în laboratoarele de analize clinice şi medicale.

C6. Efectuarea analizelor şi asigurarea controlului calităţii prin metode şi tehnici specifice analizelor clinice şi medicale cu respectarea normelor de buna practica în laboratoarele analitice, a procedurilor, instrucţiunilor şi specificaţiilor de calitate în vigoare.

 

       Competenţe transversale:

CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil cu respectarea legislaţiei şi deontologiei specifice domeniului sub asistenţă calificată;

CT2. Realizarea unor activităţi în echipă multidisciplinară utilizând abilităţi de comunicare interpersonală pentru îndeplinirea obiectivelor propuse;

CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

 

 

PERSPECTIVELE CARIEREI:

 

      Programul de studii de licență CHIMIE MEDICALA îşi propune formarea de specialişti în domeniul Chimiei, capabili să desfăşoare activităţi în cadrul laboratoarelor de analize medicale, companiilor private, unităţilor de cercetare ştiinţifică şi ca liberi practicieni, dezvoltând afaceri proprii.

Chimist, Asistent de cercetare în chimie, Consilier biochimist

 

Perspective de continuare a studiilor: studii de masterat în domeniu, acreditate