Acte necesare

Dosarul de candidatură (înscriere) pentru cetățenii români care se înscriu la concursul de admitere va conține următoarele documente (în format pdf sau jpeg):

 1. declarație RGDP;
 2. declarațiepe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale;
 3. cererea-tip de înscrierepentru concursul de admitere conform Art. 17, pct. 2 (se va genera automat la înscriere);
 4. certificatul de naștere;
 5. actul de identitate;
 6. certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care și-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;
 7. diploma de bacalaureat sau, în cazul promoției 2021, diploma sau adeverința de bacalaureat, pentru candidații care se înscriu la studii universitare de licență. Candidații cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, ori cu adeverință de bacalaureat - pentru promoția 2021 - care nu au înscrisă în clar media generală (inclusiv mediile la probele susținute) a examenului de bacalaureat, nu vor fi înscriși la concursul de admitere.
 8. diploma de licențăsau, în cazul promoției 2021, adeverința de licență pentru candidații care se înscriu la mai multe programe de studiide master;
 9. adeverințadin care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular (dacă este cazul);
 10. documentul care atestă distincția școlară obținută la olimpiadele școlare, în cazul înscrierii la studii universitare de licență;
 11. foaia matricolă;
 12. adeverință medicală, eliberată în ultimele 6 luni, după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează.
 13.  fotografie color– după caz, tip buletin/carte de identitate;
 14. dovada de achitare a taxei de înscrieresau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
 15. pentru candidații de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menționate, următoarele documente:
  1. recomandarea scrisădin partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizații nu este luată în considerare;
  2. copie a hotărârii judecătorești care atestă constituirea legală a organizației respective;
  3. declarație pe proprie răspunderecă respectivul candidat face parte din etnia rromă.
 16. adeverința care atestă proveniența din sistemul de protecție socială – pentru candidații care participă la concursul de admitere pe locurile dedicate absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială.
 17. scrisoare de intentie (pentru studii de licenta).
 18. Actele de studii prevăzute la alin (1) lit. g, respectiv lit. i vor fi depuse în original la înmatriculare, în cazul în care candidatul este declarat admis pe loc fără taxă, sub sancțiunea pierderii locului finanțat de la bugetul de stat, obținut prin concursul de admitere.
 19. Până la eliminarea restricțiilor impuse de contextul pandemic, înmatricularea candidaților se poate face și on-line. În acest caz, candidații admiși și înmatriculați pe locuri fără taxă au obligația depunerii actelor de studii prevăzute la alin (1) lit. g, respectiv lit. i, în original, la termenele prevăzute în calendarul de admitere, dar nu mai târziu de data de 3 septembrie – pentru candidații admiși în sesiunea de vară, respectiv 24 septembrie – pentru candidații declarați admiși în sesiunea septembrie, sub sancțiunea pierderii locului finanțat de la bugetul de stat. Odată cu actele de studii, candidatul va prezenta documentele de stare civilă în copie simplă, împreună cu originalele acestora, în vederea certificării conformităţii cu originalul de către membrii comisiei de admitere a facultății.

 

 

Următoarele categorii de candidați beneficiază de scutire de la plata taxei de înscriere, pe bazăde acte doveditoare:

 1. orfanicu vârsta de până la 26 ani – vor prezenta certificatul de deces al părintelui/părinților, în copie (format jpeg);
 2. salariați UOC și copiii salariaților UOC– vor prezenta adeverință din care să rezulte calitatea de salariat UOC;
 3. copiii personalului didacticși didactic auxiliar aflat în activitate – vor prezenta adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este personal didactic sau didactic auxiliar în activitate;
 4. copiii personalului didacticși didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ – vor prezenta talonul de pensie și adeverință de la locul de muncă unde a activat părintele;
 5. candidații proveniți din sistemul de protecție socială– vor prezenta adeverință eliberată de către Direcția Județeană pentru Protecția Copilului.