Acte necesare

La inscrierea on-line, candidatii vor încărca în platforma de admitere on-line copii scanate ale documentelor:

- cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere

- certificatul de naștere,

- actul de identitate

- certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care şi-au schimbat numele);

- diploma de bacalaureat sau, pentru promoția 2020, diploma ori adeverința de bacalaureat. 

- diploma de licenţă, sau adeverinţa de licenţă (pentru promoţia 2020)

- adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);

- documentul care atestă distincţia şcolară obţinută la olimpiadele şcolare,

-foaia matricolă

- adeverință medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către  medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează.

- dovada plății taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere; 

-o poza tip buletin, sau pasaport

 - pentru candidații de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menționate, următoarele documente:

          i. recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizații nu este luată în considerare;

        ii. copie legalizată a hotărârii judecătorești care atestă constituirea legală a organizaţiei respective;

        iii. declarație pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă.  

- Scrisoare de intentie (pentru studii de licenta)

 

 

 

Notă

Candidații au obligația de a consulta metodologiile de admitere si prevederile facultăților deoarece, in funcție de specificul fiecărei facultăți lista actelor necesare la înscriere poate suferi modificări.

Candidații au obligația de a se informa zilnic în ceea ce privește desfășurarea admiterii pe pagina web a universității și/sau a facultății şi la avizierele facultăților, până la afișarea listelor cu rezultatele finale.