PROGRAMUL DE MASTERAT: INGINERIA SISTEMELOR CU SURSE ENERGETICE REGENERABILE

Durata studii: 2 ani, cursuri de zi

SPECIALIZARE ACREDITATĂ: conform avizului ARACIS 7928/28.07.2011

Planul de invațamânt:

2014-2015

2012-2013;

2018-2019;

2019-2020;

2020-2021;

2021-2022

2022-2023

2023-2024

Fisele disciplinelor - Anul I - Anul II

 

Misiunea programului de studii de masterat Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile este aceea de a pregăti specialiști capabili să înţeleagă, să dezvolte și să implementeze atât individual, cât și în echipă, cele mai noi cunoștinţe referitoare la conversia surselor de energie regenerabilă, pe baza acumulării de cunoștinţe teoretice și aplicative în condiţii tehnice și economice optime.

Absolvenții programului de studii universitare de master Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile vor dobândi cunoștințe aprofundatedin domeniul ingineriei chimice referitoare latehnologiile de conversie a surselor regenerabile de energie în surse utile de energie, așa cum sunt biocombustibilii, energia termică, energia electrică.

Conţinutul acestui program de studii universitare de masterat este orientat spre formarea și aprofundarea de competenţe profesionale inginerești din sfera conversiei surselor de energie regenerabilă. Sunt propuse spre a fi însușite de către masteranzi, cunoștinţe aprofundate și de sinteză din domeniul Ingineriei chimice, prin acumularea de competenţe profesionale specifice, în corelaţie cu cunoștinţele teoretice și aplicative ce sunt incluse în tematica abordată. Se are în vedere formarea de competenţe care să permită absolvenţilor abordarea la locul de muncă a problemelor de concepţie și de proiectare avansată ce vizează conversia și valorificarea surselor de energie regenerabilă.

Perspectivele carierei:

 

Ocupația

Cod COR/ISCO-08

Consilier inginer chimist

214504

Expert inginer chimist

214505

Inspector de specialitate inginer chimist

214506